International Conference “Bulgaria – Country of Health and Longevity. Nature of Rhodopes Mountain”/ Международна конференция “България – страна на здраве и дълголетие. Природата на Родопите”

International Conference “Bulgaria – Country of Health and Longevity. Nature of Rhodopes Mountain”/Международна конференция “България – страна на здраве и дълголетие. Природата на Родопите”

Scientific Research Center of Medical Biophysics (SRCMB)
http://www.medicalbiophysics.dir.bg/en/conferences.html

Prof. Ignat Ignatov
(Technically supported by the International Institute of Science, Technology and Education (IISTE) publishing platform)

Center “Health and Longevity“

Alexander Kundos

http://www.medicalbiophysics.dir.bg/en/sasha_irina.html

25, 26, 27 of September, 2015

Eco Hotel “Zdravetz“, Bulgaria

http://www.hotelzdravetz.com/

Contact e-mail: mbioph@dir.bg
Eco hotel Zdravetz, Bulgaria
In today’s scientific world congresses and conferences are an opportunity for scientific and practical exchange. The Scientific Research Center of Medical Biophysics (SRCMB), Center “Health and Longevity“ and the International Institute of Science, Technology and Education (IISTE), USA are organizingthe International Conference “Bulgaria – Country of Health and Longevity. Nature of Rhodopes Mountain” in Eco hotel Zdrzvetz. Bulgaria is well-known for its wealth of mineral and mountain waters. Water with its unique properties is exceptionally mysterious with regard to scientific research. Quality water of the mountains and the mineral springs, water purified for human consumption, is beneficial to human health and longevity. It is a solvent for vitamins, supplements, juices. But how could our results reach a larger audience? Modern science recognizes achievements that are published in impact factor journals, with reviewers of a high scientific level. These reports are recorded in Google Scholar. Google Scholar also shows how many times a report is quoted. These are necessary conditions for a scientist to have greater recognition and for his benefits to be more distinct in the information space. The reports of the speakers at International Conference “Bulgaria – Country of Health and Longevity. Nature of Rhodopes Mountain”will be published in three IISTE journals:

 

1. Journal of Medicine, Physiology and Biophysics
http://www.iiste.org/Journals/index.php/JMPB/index

 

2.  Journal of Health, Medicine and Nursing
http://www.iiste.org/Journals/index.php/JHMN/index

 

3.  Advances in Physics Theories and Applications or an optional magazine
http://www.iiste.org/Journals/index.php/APTA

Each speaker will have the opportunity to make a business presentation of their activity.

Eco Hotel “Zdravetz” has all the prerequisites for active recreation and health – clean air and mountain water, opportunities for physical activity – a ski slope, eco trails, swimming pool, homemade food from their own farm. A professional team of holistic experts works there – Alexander Kundos and Irina Mitrofanovа. Together with Prof. Ignat Ignatov they organize seminars with tourism programs.

 

Bulgarian Version

Научноизследователски център по медицинска биофизика (НИЦМБ)
http://www.medicalbiophysics.dir.bg/bg/index.html
проф. Игнат Игнатов

Център “Здраве и дълголетие“

Александър Кундос

http://www.medicalbiophysics.dir.bg/bg/sasha_irina.html

Международен институт за наука, технология и образование (МИНТО), САЩ
http://www.iiste.org/journals/
д-р Александър Декер
еко хотел “Здравец“, България

http://www.hotelzdravetz.com/

25, 26, 27 септември 2015
и-мейл за контакт: mbioph@dir.bg

 

еко хотел “Здравец“

В съвременния научен свят конференциите и конгресите са възможност за научен и практически обмен. Научноизследователски център по медицинска биофизика (НИЦМБ), Център за здраве и дълголетие и Международен институт за наука, технология и образование (МИНТО), САЩ организират Международна конференция “България – страна на здраве и дълголетие. Природата на Родопите”. България е известна със своето богатство на минерални и планински води. Водата с уникалните си свойства е изключително загадъчна за научни изследвания. Качествената вода от планините и минералните извори, водата, която е пречистена за консумация е полезна за човешкото здраве и дълголетие. Тя е разтворител на витамини, добавки, сокове. Как обаче нашите резултати да достигнат до по-голям кръг от хора? В съвременната наука се признават постижения, които се публикуват в списания с импакт фактор с рецензенти, които имат високо научно ниво. Тези доклади се регистрират в Google Scholar. В Google Scholar се показва и колко пъти даден доклад е цитиран. Това са необходими условия даден учен да има все по-голямо признание и неговите постижения да са по-различими в информационното пространство. Докладите на лекторите на международна конференция “България – страна на здраве и дълголетие. Природата на Родопите” ще бъдат публикувани в 3 списания на МИНТО:

1.Journal of Medicine, Physiology and Biophysics
http://www.iiste.org/Journals/index.php/JMPB/index

2. Journal of Health, Medicine and Nursing
http://www.iiste.org/Journals/index.php/JHMN/index

3. Advances in Physics Theories and Applications или списание по избор
http://www.iiste.org/Journals/index.php/APTA

Всеки един лектор ще може да направи и бизнес презентация на своята дейност.

Еко хотел “Здравец“ разполага с всички въможности за активна почивка и здраве – чист въздух и планинска вода, възможности за двигателна активност – ски писта, еко пътеки, плувен басейн, домашна храна от собствено стопанство. Тук работи професионален екип от холистични експерти – Александър Кундос и Ирина Митрофанова. Съвместно с проф. Игнат Игнатов се организират практически семинари с туристически програми.