Nilai Sosiobudaya Ramayana Dalam Cerpen Tamil Akhbar Tamil Nesan 2012

Kavri Krishnasamy, Normaliza Abd Rahim, Paramasivam Muthusamy

Abstract


Kajian ini bertujuan menganalisis Nilai-Nilai Sosiobudaya Karya Sastera Ramayana dalam cerpen-cerpen Tamil Terbitan Akhbar Tamil Nesan Tahun 2012. Kajian ini berpusatkan kepada dua nilai sosiobudaya terpilih iaitu nilai pentadbiran dan budaya mengundang tetamu sahaja. Kajian ini bersifat membandingkan persamaan dan menganalisis perbezaan penerapan kedua-dua nilai sosiobudaya yang terpilih dalam cerpen-cerpen terpilih. Sebanyak 3 cerpen Tamil terbitan Akhbar Tamil Nesan Tahun 2012 dipilih sebagai alat kajian utama.  Kajian ini berpusatkan kepada Teori Intertekstualiti Kristeva (1980). Kaedah kajian perpustakaan dan membantu pengkaji mendapatkan sumber maklumat kajian ini. Analisis membuktikan bahawa beberapa nilai yang menyimpang budaya masyarakat wujud dalam cerpen terbitan kini.

Kata kunci: Ramayana, cerpen, pentadbiran, budaya mengundang tetamu, sosiobudaya


Full Text: PDF
Download the IISTE publication guideline!

To list your conference here. Please contact the administrator of this platform.

Paper submission email: RHSS@iiste.org

ISSN (Paper)2224-5766 ISSN (Online)2225-0484

Please add our address "contact@iiste.org" into your email contact list.

This journal follows ISO 9001 management standard and licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

Copyright © www.iiste.org